Zabezpieczenie osuwisk

Osuwisko jako forma deformacji powierzchni ziemi występuje na stokach powstając w wyniku procesu osuwania. Procesowi osuwania sprzyja:

1) odpowiednie nachylenie warstw geologicznych, tworzą- cych powierzchnię poślizgu równoległą do powierzchni stoku.
2) stosunkowo duże opady, powodujące nasączanie i przez to wzrost ciężaru przypowierzchniowej warstwy materiału skalnego na stoku.
3) naruszanie równowagi stoku przez podcinanie jego pod- nóża przez rzekę, rozcinanie stoku przez potoki itp.
4) działalność człowieka, polegająca np. na podcinaniu stoku przez budowę drogi, likwidację utrwalającej stok i pochłaniającej część opadu pokrywy roślinnej (np. wylesianie), lokalizację ciężkich budowli (np. domów wczasowych) na stoku itp.

Analizując te przesłanki potrafimy z bardzo dużym prawdopodobieństwem podać przyczyny powstawania osuwisk, a następnie zaprojektować i wykonać jego stabilizację odpowiednią metodą dla danej sytuacji gruntowej i sposobu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie powstałego osuwiska.


WYBRANE PROJEKTY I REALIZACJE
Lipie

PROJEKTY I REALIZACJE

potok
    - Trzebuńka w km 6+715-6+845
    - Więciórka w km 0+350-0+0+450
    - Skomielnianka w km 1+200-1+300
droga
    - wojewódzka Nr 975 w m. Lipie
    - powiatowa Nr 18237 w m. Gorzków
    - powiatowa Nr 18310 w m. Skomielna Czarna
    - powiatowa Nr 18220 w m. Kwapinka
    - powiatowa Nr 18271 w m. Trzebunia
    - ul. Kowaniec Boczna w m. Nowy Targ